THAI TIPS

Thai proverbs ( If two men ride on a horse, one must ride behind.)

เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

sŭa sŏong tua yùu thâm diaw kan mây dây
Two tigers cannot live together in a cave.

สำนวนไทย“เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้” หมายถึง คนที่มีอิทธิพล มีอำนาจมัก หรือมีตำแหน่งเท่ากัน มักจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ หรือคนที่ชิงดีชิงเด่นกันจะทำงานด้วยกันไม่ได้ ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า“If two men ride on a horse, one must ridebehind.”

This Thai proverb means people who have power in society or people who always grab the honors cannot work well together.   Its matching English equivalent is “If two men ride on a horse, one must ride behind.”

Meaning: Two tigers cannot live together in a cave.

The English Idiom: If two men ride on a horse, one must ride behind.

Example:
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กับ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่บริษัทผมทะเลาะกันบ่อย พวกเขาเหมือนเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ เพราะไม่มีใครยอมใคร

phûujàtkaan fàay kaantalàat kàp phûujàtkaan fàay pràchaasămphan thîi boorísàt phŏm tháló kan bòoy phûak khăw mŭan sŭa sŏong tua yùu thâm diaw kan mây dây phró mây mii khray yoom khray

The Marketing Manager and Public Relations Manager at my company often argue. They are like two men ride on a horse – one must ride behind, but neither will concede to the other.

Vocabulary

เสือ sŭa tiger
สอง sŏong two
ตัว tua classifier for animals
อยู่ yùu to stay, to live
ถ้ำ thâm cave
เดียวกัน diaw kan the same unit
ไม่ได้ mây dây cannot
ผู้จัดการ phûu jàt  kaan manager
ฝ่ายการตลาด fàay kaantalàat Marketing department
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ fàay pràchaasămphan Public Relations department
บริษัท boorísàt company
(ของ)ผม (khŏong) phŏm my (used by male)
ทะเลาะ tháló  to argue, to quarrel
บ่อย bòoy often
เพราะ phró because
ยอม yoom admit, surrender, accept