THAI TIPS

Thai idioms (like a moth to a flame)

แมงเม่าบินเข้ากองไฟ

maang  mâw bin  khâw  koong  fay 

สำนวนไทย “แมงเม่าบินเข้ากองไฟ” หมายถึง คนที่ลุ่มหลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยหลงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี และหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย จนตนเองได้รับอันตราย ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “like a moth to a flame”

This Thai idiom means someone who is attracted to something that is deadly or dangerous. Its matching English equivalent is “like a moth to a flame”

Translation: Flying termites fly into the fire.

The English Idiom: like a moth to a flame

e.g.

มีคนหลายคนที่เป็นเหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟ เพราะพวกเขาอยากจะรวยเร็ว ๆ จึงเสี่ยงเล่นหุ้นทั้งที่ไม่มีความรู้

mii khon lăay khon thîi pen mŭan maangmâw bin khâw koong fay phró phûak khăw yàak ruay rew rew jung sìang lên hûn tháng thîi mây mii khwaamrúu

A lot of people are like moths to a flame. They want to get rich quick so they play the stock market with no idea what they are doing and lose everything.

Vocabulary

แมงเม่า maang  mâw  flying termites
บิน bin to fly
ไฟ fay fire
เพราะ phró     because
พวกเขา phûak khăw    they
อยาก yàak to want
(ร่ำ)รวย (râm) ruay to be rich
เร็ว ๆ rew  rew fast, quick 
จึง jung so
เสี่ยง sìang   risk
หุ้น hûn    share, stock