THAI TIPS

Learn Thai Proverb: Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Learn Thai Proverb: Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông

ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง
Plaa nâw tua diaw měn tháng khoông
(One rotten fish makes the whole catch stink)

This Thai proverb means that one person doing wrong can affect reputation of a whole group of people.
It can also mean that the person doing wrong can have a negative influence on those aroung him or her, causing then to do wrong as well.

Its matching English equivalent is “One rotten apple spoils the whole barrel.”

e.g.
อย่าคิดว่าทุกคนในบริษัทเป็นเหมือนกันหมดค่ะ ดำเป็นปลาเน่าตัวเดียวเท่านั้น
yàa kh́it wâa thúk khon nay boo-ri-sàt pen muan-kan mòt ná Dam pen plaa nâw tua diaw thâw-nán
Don’t think everyone in the company is the same. Dam is just a rotten fish.

Vocabulary

เน่า nâw rotten
เหม็น měn stink
ทั้ง tháng whole
ข้อง khoông fish trap
อย่า yàa Don’t (as command)
ทุกคน thúk-khon everyone
เหมือนกัน muǎn-kan same
เท่านั้น thâw-nán only

 

ปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง เป็นสำนวนสุภาษิตไทยหมายถึงคนเพียงคนเดียวที่ทำสิ่งไม่ดีแล้วทำให้คนทั้งกลุ่มเสียชื่อเสียงไปด้วยหรืออาจหมายถึง คนที่ทำอะไรไม่ดี ทำให้คนอื่นๆในกลุ่มได้รับอิทธิพลที่ไม่ดี แล้วทำผิดตามไปด้วย

ตัวอย่าง เช่น อย่าคิดว่าทุกคนในบริษัทเป็นเหมือนกันหมดนะ ดำเป็นปลาเน่าตัวเดียวเท้านั้น
สำนวนนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “One rotten apple spoils the whole barrel”

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]