THAI TIPS

What is your name?

Speak Thai : What is your name? (คุณชื่ออะไร)

Conversation

คุณชื่ออะไรครับ Khun chûu aray khráp What is your name?
ดิฉันชื่อสุดาค่ะ Dichǎn chûu Suda khâ My name is Suda.

 

Vocabulary

ชื่อ

chûu

Name

อะไร

aray

What