ENGLISH TIPS

Talking about your free time and hobbies

Do you have any interesting hobbies? Talking about your free time activities is a great way to start a conversation in order to make a Thai friend or to find things in common to speak with your Thai friends. This will help you to speak naturally about your free time and your hobbies in Thai. Here we go!

Part 1: Free time and hobbies vocabulary

Watching movie = duu nǎng (ดูหนัง)

Listening to musics = fang phleeng (ฟังเพลง)

Reading = àan nǎng (อ่านหนังสือ)

Writing blog = khian blog (เขียนบล็อก)

Cooking = tham aahǎan (ทำอาหาร)

Shopping = pai súu khǒong (ไปซื้อของ)

Hanging out = òok paijee phûan (ออกไปเจอเพื่อน)

Taking a photos = thàay rûup (ถ่ายรูป)

Surfing the internet = lêninternet (เล่นอินเตอร์เนต)

Swimming= wâay nám (ว่ายน้ำ)

Boxing = chók muay / tòoy muay(ชกมวย/ต่อยมวย)

Doing yoga = lên yo-khá (เล่นโยคะ)

Working out = òok-kam-lang-kaay( ออกกำลังกาย)

Hiking = piin khǎo (ปีนเขา)

Trekking = deen pàa (เดินป่า)Cycling = pàn-jàk-kà-yaan (ปั่นจักรยาน)

Part 2: What do you like doing?

To say you like to do something in your free time in Thai is very simple. You can say:

Question 1: Weelaa wâang,khun chôoptham arai? (เวลาว่างคุณชอบทำอะไร)What do you like to do in your free time?

Answer: Weelaa wâang,phǒm/chǎn chôop ……….. (เวลาว่างผม/ฉันชอบทำ………) In my free time, Ilike to…………….

Question 2: Ngaan adirek khǒongkhun khuu arai? (งานอดิเรกของคุณคืออะไร) What is your hobby?

Answer:  Ngaan adirek khǒong phǒm/chǎnkhuu……………. (งานอดิเรกของคุณคือ……….) My hobby is……….

Part 3: Adding more details.

You can use these words to create your sentences to be more interesting!

 rêem (เริ่ม) = to start

Phom rêem lên football toon aayu 8 pii.

ผมเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ 8 ปี

I started playing football when I was 8 years old.

tàtsinjai (ตัดสินใจ)= to decide

Chǎntàtsinjai ook-kam-lang-kaay phró wâa yàakmii su-kha-phâap-dii.

ฉันตัดสินใจออกกำลังกายเพราะว่าอยากมีสุขภาพดี

I decided to exercise because I want to be healthy.

Bòoy (bòoy) (บ่อยๆ) = often

Chǎn pai duu nǎng kàp phuan bòoy bòoy.

ฉันไปดูหนังกับเพื่อนบ่อยๆ

I go to watch movie with friends often.

kheey (เคย) = use to do something/ have done something

Phǒmkheey rian tàttòo video tàa rúusùk wâa yâakmâak.

ผมเคยเรียนตัดต่อวิดีโอแต่รู้สึกว่ายากมาก

I used to learn how to edit video but I found it very difficult.

maa……(time)….. láaw ( มา……แล้ว ) = have done somethingfor……(time)……

Chǎn lên yokhá maa 2 pii láaw.

ฉันเล่นโยคะมา 2 ปีแล้ว

I’ve been doing yoga for 2 years.

Mâi…………leey (ไม่…….เลย) =not at all

When you want to tell someone that you to dislike something, you can say

mâi chôop……… leey”

Phǒm mâi chôop pai suu khǒongleey.

ผมไม่ชอบไปซื้อของเลย

I dislike going shopping.

See, talking about your free time and hobbies in Thai is not as difficult as you think. Hope this article helps you to start a conversation and make a Thai friend. Hope you will have a good experience. See you next article. Good luck!