Thai idioms (When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.)

เส้นผมบังภูเขา

sên phŏm bang phuu khăw

a strand of hair hiding a mountain

สำนวนไทย “เส้นผมบังภูเขา” การพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหายาก ๆ หลายๆ วิธี แต่วิธีการง่าย ๆ กลับมองข้ามไป ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า “When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.”

This Thai idiom means when we try to solve a problem in many ways but ignore the easy way out. Its matching English equivalent is “When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.”

Translation: a strand of hair hiding a mountain

The English Idiom: When you hear hoofbeats, think horses, not zebras.

Example
เธอกำลังจะกลับบ้านแต่ฝนตก จึงตัดสินใจซื้อร่ม แต่เหมือนเส้นผมบังภูเขา เพราะเธอเพิ่งนึกออกว่าเธอขอยืมร่มจากที่ทำงานของเธอก็ได้

thee kam lang jà klàp bâan tàa fŏn tòk thee jung tàt sín jay súu rôm tàa mŭan sên phŏm bang phuu khăw phró thee phêeng núk òok wâa thee khŏo yuum rôm jàak thîi tham ngaan khŏong thee kô dây

She’s going to go home but it is raining so she decides to buy an umbrella. But it’s like when you hear hoofbeats, think horses, not zebras. She forgot that she can just borrow an umbrella from her office.

Vocabulary 

(เส้น)ผม (sên) phŏm hair
บัง bang to hide, to blind the sight
ภูเขา phuu khăw mountain
เธอ thee she
กำลังจะ kamlang jà  to be going to
กลับบ้าน klàp bâan  to go home
แต่ tàa but
ฝนตก fŏn tòk rain
จึง jung  so
ซื้อ súu to buy
ร่ม rôm umbrella
เหมือน mŭan like, the same
เพิ่ง phêeng  just
นึกออก núk òok think up
ขอยืม khŏo   yuum  to borrow
จาก jàak from
ที่ทำงาน thîi  tham ngaan office, workplace
ได้ dây can, able
February 8, 2019

Pro Language ©2019. All right reserved.

X