دوره های پروکانکت تای بر روی متمرکز هست بر مهارت شنیداری و صحبت کردند در حالی که همزمان مهارت های خواندن و نوشتن شما را هم توسعه می دهد.

دوره های پروکانکت تای بر روی متمرکز هست بر مهارت شنیداری و صحبت کردند در حالی که همزمان مهارت های خواندن و نوشتن شما را هم توسعه می دهد.

در این دوره شما می توانید انتظار داشته باشید:

 • توضیح شفاف از گرامر و کلمات
 • فعالیت های ارتباطی برای تمرین کردن مهارت های یادگیری زبان
 • یک محیط چند فرهنگی لذت بخش
 • آشنایی با فرهنگ و سنت های تایلند

هر مرحله 90 ساعت آموزش هست که حداقل بایستی برای 30 ساعت یعنی یک سطح ثبت نام کنید. مراحل ما از سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند.

علاوه براین ، با ثبت نام شش ماه و یک ساله دوره های پروکانکت شما می توانید ویزای تحصیلی هم بگیرید.

پیش نیازهای این دوره چه می باشند؟

 • دانش متوسط در زبان انگلیسی زیرا کتاب آموزشی و زبان تدریس و ارتباطی با دانش آموزان به انگلیسی می باشد.
 • زبان آموزانی که از قبل دانشی در زمینه زبان تایلندی دارند بایستی یک آزمون تعیین سطح بدهند.

من از این دوره چه چیزی به دست می آورم؟

 • مهارت های ارتباطی بهتر در زبان تایلندی
 • بیان صریح خواسته هایتان وقتی در تایلند هستید.
 • آشنایی عمیقتری با فرهنگ و سنت تایلندی

این دوره برای چه کسانی مناسب هست؟

 • هر کسی که به دنبال یادگیری اصولی زبان تایلندی می باشد.

توضیح شفاف از گرامر و کلمات
فعالیت های ارتباطی برای تمرین کردن مهارت های یادگیری زبان
یک محیط چند فرهنگی لذت بخش
آشنایی با فرهنگ و سنت های تایلند

هر مرحله 90 ساعت آموزش هست که حداقل بایستی برای 30 ساعت یعنی یک سطح ثبت نام کنید. مراحل ما از سطح مقدماتی تا پیشرفته هستند.تمامی این دوره ها توسط اساتید نیتیو انگلیسی زبان تدریس میگردند.

علاوه براین ، با ثبت نام شش ماه و یک ساله دوره های پروکانکت شما می توانید ویزای تحصیلی هم بگیرید.

پیش نیازهای این دوره چه می باشند؟

دانش متوسط در زبان انگلیسی زیرا کتاب آموزشی و زبان تدریس و ارتباطی با دانش آموزان به انگلیسی می باشد.
زبان آموزانی که از قبل دانشی در زمینه زبان تایلندی دارند بایستی یک آزمون تعیین سطح بدهند.

من از این دوره چه چیزی به دست می آورم؟

 • مهارت های ارتباطی بهتر در زبان انگلیسی
 • بیان سلیس خواسته هایتان به آسانی و درستی.
 • آشنایی عمیقتری با فرهنگ و سنت تایلندی

این دوره برای چه کسانی مناسب هست؟

 • هر کسی که به دنبال یادگیری اصولی زبان انگلیسی می باشد.

حاصل دوره و کتاب ها

Book
LevelUnitOutcome
You can…
11· Count from 1-10.

· Talk about countries.

· Introduce yourself.

· Understand and use hotel vocabulary.

2· Ask and answer basic questions.

· Speak about nationalities.

· Understand phone numbers and count from 1-100.

3· Understand and use plural nouns.

· Talk about everyday items.

· Understand prices.

· Ask for things politely.

4· Talk about family.

· Describe things using adjectives.

· Express preferences.

25· Speak about food and drink.

· Use the present simple to talk about daily activities.

· Talk about and understand time.

6· Talk about jobs and places of work.

· Talk about daily life and the activities you do.

7· Speak about films.

· Talk about free time activities and sports.

· Give instructions and orders.

· Write and say dates.

8· Talk about abilities.

· Express likes and dislikes.

· Speak further about leisure activities.

39· Talk about actions happening now.

· Speak about travel.

· Make polite offers.

· Talk about clothes.

10· Talk about the past in a basic way.

· Understand and use vocabulary in a hotel.

· Describe the location of things using prepositions.

11· Make full sentences about the past.

· Use verb phrases to speak more naturally.

· Ask for and give directions.

12· Speak about the past using full and varied language.

· Talk about future plans and times.

· Ask full questions about the present, past and future.

Book

Level

Unit

Outcome
You can…

1

1

· Talk about days of the week.

· Greet people and introduce yourself.

· Give personal details.

· Make polite offers.

· Speak about countries and related vocabulary.

· Understand and use classroom language.

2

· Talk about everyday items.

· Describe things in detail.

· Express feelings.

· Give commands and instructions.

3

· Talk in the present tense.

· Speak about jobs and work.

· Ask information questions.

· Tell the time.

· Understand and use language to order food and drink.

4

· Speak about family.

· Talk about things and who they belong to.

· Discuss everyday activities.

· Use time and frequency expressions to talk about daily routines.

2

5

· Talk about abilities.

· Understand word stress and how to use it.

· Talk about actions happening now.

· Speak about the weather and seasons.

· Use English to shop for clothes.

6

· Talk on the telephone.

· Correctly say dates.

· Express likes and dislikes.

· Speak about music and vocabulary about music.

7

· Describe events that happened in the past.

· Ask for and give directions.

· Make polite requests.

8

· Ask information questions about the past.

· Understand and use vocabulary about houses.

· Talk about places and movement.

3

9

· Talk about food and classifying types of food.

· Correctly say high numbers.

· Use describing words to compare things.

· Understand how to speak in a restaurant and use the vocabulary.

10

· Discuss famous places in the world.

· Talk about holidays.

· Speak about future plans and predictions.

· Make suggestions.

11

· Use describing words to talk about actions.

· Talk about preferences.

· Speak about the internet.

· Write and speak using articles.

· Understand and use vocabulary about public transport.

12

· Tal about books and movies.

· Speak about life experiences.

· Discuss recent actions.

Book

Level

Unit

Outcome
You can…

1

1

· Ask and answer questions about family, work and free time.

· Speak about clothes.

· Talk about actions happening now.

· Use vocabulary related to a hotel.

· Describe people’s appearance and personality.

2

· Speak about the past.

· Make conversation about holidays.

· Use time sequencing words to describe past events.

· Use connector words to make longer sentences.

3

· Make future plans.

· Talk when in a restaurant or airport.

· Understand how to speak in a friendly way.

· Make longer, more natural sentences.

4

· Talk using the present perfect tense.

· Speak about fashion and shopping.

· Talk about experiences.

· Express feelings about opinions about things.

2

5

· Use adjectives and adverbs to compare things.

· Describe cities, towns and other places.

· Use superlatives to describe experiences.

· Talk about health, diet and lifestyle.

6

· Make predictions about the future.

· Make decisions, offers and promises.

· Understand present, past and future verb forms.

· Express feelings about things and places.

7

· Talk about likes and dislikes.

· Speak about rules and obligations in your life.

· Talk about sickness and health problems.

8

· Give advice.

· Understand the various meanings of the word “get”.

· Talk about possible situations and outcomes.

· Describe actions.

3

9

· Discuss imaginary situations.

· Talk about phobias and fears.

· Use “for” and “since” to express time periods.

· Ask for and give directions.

10

· Understand the passive voice.

· Talk about inventions and discoveries.

· Use “used to” to talk about past actions.

· Speak about future possibilities.

11

· Express movement and direction.

· Talk about sports and leisure activities.

· Speak about similarities.

· Talk on the telephone.

12

· Speak about the past using the past perfect tense.

· Use reported speech to talk about what other people said.

· Understand the difference between “say” and “tell”.

Book

Level

Unit

Outcome
  You can….

1

1

· Talk about food and cooking.

· Understand non-action verbs.

· Speak about situations and actions happening now.

· Discuss future plans and predictions.

· Talk about various personality types.

· Speak in-depth about family.

2

· Understand and use money-related vocabulary.

· Describe past events and tell stories.

· Talk about lifetime experiences.

· Talk about time periods related to experiences.

· Express strong feelings and opinions.

3

· Talk about transport.

· Use language to compare different things.

· Understand how to use “a”, “an”, and “the”.

· Talk about stereotypes and culture.

· Give opinions.

· Agree and disagree with opinions and statements.

4

· Talk about abilities.

· Further express feelings and opinions with more vocabulary.

· Speak about daily obligations and rules.

· Understand how to talk on the telephone.

· Use good manners.

2

5

· Talk in detail about the past using all verb tenses.

· Discuss sports and leisure activities.

· Speak about current and past routines.

· Discuss relationships.

· Make polite requests and ask for permission.

6

· Use the passive tense to talk about actions.

· Speak about cinema and related vocabulary.

· Talk about appearances and the body.

7

· Talk about education.

· Use time clauses to talk about future outcomes.

· Speak about housing.

· Discuss unreal or imaginary situations.

· Make suggestions.

3

8

· Understand and use vocabulary about shopping.

· Complain politely.

· Talk about work and use workplace vocabulary.

· Speak about likes, dislikes and abilities related to work.

9

· Speak about hypothetical situations in the past.

· Give more information about actions using adverbs.

· Talk about quantities and amounts of items.

· Use computer and technology related vocabulary.

· Ask questions in a polite way when needed.

10

· Link sentences to speak more naturally.

· Define people, places and things.

· Discuss crime.

· Clarify and check information using question tags.

Book

Level

Unit

Outcome
You can….

1

1

· Fully understand question formations.

· Read passages and understand the meaning.

· Talk about beliefs.

· Use modifiers to increase or reduce the strength of words.

· Apply for a job in English.

· Understand the process and the vocabulary of an interview.

2

· Talk about illnesses, injuries and medical emergencies.

· Speak about experiences.

· Discuss clothes and fashion.

· Write an advertisement to sell something in English.

· Talk about positive and negative characteristics.

3

· Have a conversation about air travel.

· Read newspaper articles and understand the meaning.

· Use adverbial phrases to describe actions.

· Write a short story.

· Talk about childhood memories.

4

· Speak about the environment.

· Talk about the weather in detail.

· Discuss future predictions and how the world will change.

· Understand how to talk on the telephone.

· Perfect the use of good manners.

2

5

· Talk about unreal or imaginary situations.

· Completely understand word stress.

· Further express feelings and opinions using describing words.

· Talk about wishes and regrets.

6

· Talk about kinds of music and vocabulary about music.

· Discuss musical preferences and emotions related to music.

· Speak about sleep.

· Understand and use “used to”, “be used to” and “get used to”.

7

· Talk about the past using modal verbs.

· Understand various ways to disagree and debate.

· Argue my opinion in a polite way.

· Speak about the body in detail.

· Infer situations.

3

8

· Discuss crime and punishment.

· Speak in all forms of the passive voice.

· Talk about news, the media and current events.

· Report what other people said.

9

· Speak about advertising and business.

· Use clauses of contrast and purpose to improve writing and speaking.

· Understand uncountable and plural nouns.

· Use metaphors and idiomatic language.

10

· Discuss science in detail.

· Perfect using articles, collocations and word pairs.

· Give presentations and speak in public.

· Read long passages and understand the meaning and write about them.

Book

Level

Unit

Outcome
  You can….

1

1

· Speak using very clear pronunciation.

· Use expressions to agree and disagree during a conversation.

· Talk in detail about family in the present and past.

· Describe personalities using a wide variety of words.

· Understand word stress within words.

· Write an application for a job.

2

· Recognise the meaning of a sentence using the context.

· Talk about my childhood and past memories.

· Speak using a variety of idiomatic language.

· Listen to and understand various accents from all over the world.

· Use advanced writing techniques.

· Understand and use word-pairs to improve speaking fluency.

3

· Distinguish the various meanings of “get” and how to use.

· Identify common French words that appear in English language.

· Talk about dating, including preferences and good impressions.

· Describe a scene from a movie or book clearly.

· Use adverbs and adverbial expressions to improve my speaking skill.

4

· Speculate and use logical deduction to find answers.

· Express your feelings and opinions about things.

· Discuss books and film in depth, using a wide range of vocabulary.

· Learn about inversion to add emphasis to sentences.

· Read and understand detailed articles.

2

5

· Use distancing expressions to talk about second-hand information.

· Write and understand newspaper article headlines.

· Use metaphors to make my writing more powerful and effective.

· Distinguish between US and UK accents.

· Speak using linking in order to sound more natural and fluent.

6

· Talk about dealing with difficult situations and problems.

· Watch short videos in English and understand the meaning.

· Recognise and practice compound words.

· Talk at length about phones and technology.

7

· Give advice confidently.

· Understand and use prefixes to enhance your communication skills.

· Talk about rules regarding many areas of life.

· Analyse and write my own report.

· Use high-level idioms regarding art.

3

8

· Use similes to add emphasis to your writing.

· Discuss health and medicine in great detail.

· Speak about travel and tourism.

· Talk about future plans and confirmed arrangements.

· Distinguish words that are pronounced the same but are spelt differently and have a different meaning.

9

· Recognise and practice animal-related idioms to improve fluency.

· Speak using vague language to make conversation more informal.

· Write a letter of complaint.

· Understand silent syllables in language.

10

· Write articles, reviews, arguments, reports and essays.

· Use stress to add emphasis and change the meaning of sentences.

· Compare various types of leisure and recreation activities.

· Communicate using words that are spelt the same but have a different meaning.

2 دانشجو ثبت نام کرد

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X