สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้คือ:

-คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ

-คำอธิบายกลยุทธ์ภาษาและกลยุทธ์การทำข้อสอบ

-บทเรียนที่ได้รับการวางแผนอย่างดีและครอบคลุมทุกหัวข้อ

-การทำกิจกรรมที่ช่วยในการเรียนรู้โดยเฉพาะ

-การบ้านเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้ฝึกนอกห้องเรียน

แต่ละคอร์สหรือระดับจะประกอบด้วย 60 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ทุกคอร์สสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีความรู้ในการสอบโทอิคอย่างลึกซึ้ง

 

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

คะแนนสอบวัดระดับที่ได้ระดับกลางขั้นต้นเป็นอย่างน้อย

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร

-พัฒนาความสามารถด้านการฟังและการอ่าน

-เพิ่มทักษะทางธุรกิจ

-ความรู้เรื่องคำศัพท์และภาษาที่ใช้บ่อยๆในข้อสอบโทอิค

-คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบและความรู้ในการวางแผนเวลาระหว่างทำข้อสอบ

-ทิป เทคนิค และกลยุทธ์สำหรับการทำข้อสอบ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

ทุกคนที่วางแผนจะสอบโทอิค

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

เกี่ยวกับการสอบโทอิคทิปสำหรับการสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพรูปภาพคนรูปภาพสิ่งของรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบระบุเวลาระบุคนระบุความคิดเห็นระบุทางเลือกระบุคำแนะนำระบุเหตุผลระบุสถานที่ รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: การสนทนาระบุเวลาระบุคนระบุความตั้งใจระบุหัวข้อระบุเหตุผลระบุสถานที่ระบุความคิดเห็นระบุน้ำเสียงและโทนรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆระบุลำดับเหตุการณ์ระบุผู้อ่านระบุสถานการณ์ระบุหัวข้อระบุความต้องการรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์รีวิวความเข้าใจด้านการฟัง

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์กลุ่มคำศัพท์คำคล้ายกันคำบุพบทคำสันธานคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่คำกริยา causativeประโยคเงื่อนไขกาลของกริยา (Tenses)คำกริยาวลีรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

8

การอ่านPart 6: อ่าน cloze passagesบริบทของคำคำสรรพนามความสอดคล้องของประธานและกริยา คำกริยาช่วยการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์Gerunds หรือ infinitivesรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

9

การอ่านPart 7: การอ่านทำความเข้าใจกลยุทธ์การอ่านฝึกอ่านทำความเข้าใจโฆษณาการตอบรับธุรกิจแบบฟอร์ม, ชาร์ท และกราฟบทความและรายงานประกาศและย่อหน้ารีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

เกี่ยวกับการสอบโทอิคแนวทางสำหรับการเตรียมตัวสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพรูปภาพคนรูปภาพสิ่งของรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบข้อความใคร อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม ยังไง คำกริยาช่วย รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: บทสนทนาอาชีพ (ใคร)กิจกรรม (อะไร)เวลา (เมื่อไหร่) สถานที่ (ที่ไหน) เหตุผล (ทำไม) รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆโฆษณา อากาศข่าว เสียงประกาศ ประกาศพิเศษ ประการทางธุรกิจรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์การเลือกใช้คำ: นาม การเลือกใช้คำ: กริยาการเลือกใช้คำ: คุณศัพท์ การเลือกใช้คำ: วิเศษณ์ การเลือกใช้คำ: สันธาน การเลือกใช้คำ: บุพบทรูปแบบคำ: นามรูปแบบคำ: กริยารูปแบบคำ: คุณศัพท์ รูปแบบคำ: วิเศษณ์ รูปแบบคำ: สรรพนาม รีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

8

การอ่านPart 6: ข้อความไม่สมบูรณ์กาลของกริยา (Tenses) Simple Present และ the Present Continuous -Present Perfect -Present Perfect Continuous -Simple Past -Past Continuous-Past Perfect -Simple Future -Future PerfectModal Auxiliariesคำกริยาช่วยคำขยายคำคุณศัพท์: เปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุดคำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คำคุณศัพท์แบบ Verbal: Present และ Past Participlesรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์

9

การอ่านPart 7: การอ่านทำความเข้าใจโฆษณาแบบฟอร์มจดหมาย อีเมล แฟ็กซ์ และบันทึกสั้นๆ ตาราง ดัชนี และชาร์ท วิธีใช้และข้อควรระวังรีวิวกลยุทธ์ฝึกกลยุทธ์ทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2

หนังสือ

ระดับ

บท

Outcome
ผลลัพธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

แนวทางการสอบโทอิคคำสั่งของข้อสอบโทอิคกระดาษคำตอบของข้อสอบโทอิคการเตรียมตัวสอบโทอิค

2

ความเข้าใจด้านการฟังPart 1: รูปภาพแบบฝึกหัดที่ 1: ขั้นตอนการวิเคราะห์รูปภาพ แบบฝึกหัดที่ 2: เสียงที่คล้ายกันแบบฝึกหัดที่ 3: คำบุพบท แบบฝึกหัดที่ 4: คำในบริบทที่ต่างกัน

3

ความเข้าใจด้านการฟังPart 2: ถาม-ตอบแบบฝึกหัดที่ 1: ใคร แบบฝึกหัดที่ 2: อะไร แบบฝึกหัดที่ 3: เมื่อไหร่ แบบฝึกหัดที่ 4: ที่ไหน แบบฝึกหัดที่ 5: ทำไม แบบฝึกหัดที่ 6: ยังไง แบบฝึกหัดที่ 7: คำกริยาช่วย แบบฝึกหัดที่ 8: ประโยคบอกเล่า

4

ความเข้าใจด้านการฟังPart 3: บทสนทนาฝึกกลยุทธ์: ใคร ฝึกข้อสอบโทอิค 1 ฝึกกลยุทธ์: อะไร ฝึกข้อสอบโทอิค 2 ฝึกกลยุทธ์: เมื่อไหร่ ฝึกข้อสอบโทอิค 3 ฝึกกลยุทธ์: ที่ไหน ฝึกข้อสอบโทอิค 4 ฝึกกลยุทธ์: ทำไม ฝึกข้อสอบโทอิค 5 ฝึกกลยุทธ์: ยังไง ฝึกข้อสอบโทอิค 6

5

ความเข้าใจด้านการฟังPart 4: การพูดคุยสั้นๆฝึกกลยุทธ์: ประกาศทางธุรกิจ ฝึกกลยุทธ์: ประกาศพิเศษ ฝึกกลยุทธ์: เสียงประกาศ ฝึกกลยุทธ์: โฆษณาฝึกกลยุทธ์: ข่าวฝึกกลยุทธ์: อากาศ ฝึกข้อสอบโทอิค: การพูด

ทบทวนการฟัง

6

ฝึกเต็มรูปแบบ 1

2

7

การอ่านPart 5: ประโยคไม่สมบูรณ์คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่ คำสันธาน คำบุพบท คำเชื่อม คำกริยา: Causative คำกริยา: เงื่อนไข คำกริยา: กาล คำกริยา: วลี คำในกลุ่มเดียวกัน

8

การอ่านPart 6: เติมข้อความให้สมบูรณ์การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดGerunds และ Infinitives คำกริยาช่วยทดสอบโทอิค 1 เกี่ยวกับ Participles คำคุณศัพท์แบบ verbal คำสรรพนามทดสอบโทอิค 2 ฝึกข้อสอบโทอิคเพิ่มเติม

9

การอ่านPart 7: ความเข้าใจด้านการอ่านบทความขนาดสั้น โฆษณารายงานข่าว แบบฟอร์มและตารางฉลากจดหมาย อีเมล และบันทึกสั้นๆบทความขนาดยาวทบทวนการอ่าน

10

ฝึกเต็มรูปแบบ 2

Course Reviews

4

4
1 ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X