สิ่งที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้คือ

 • คำอธิบายที่ชัดเจนในแต่ละหัวข้อ
 • คำอธิบายกลยุทธ์ทางภาษาและเทคนิคการทำข้อสอบ
 • หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีเพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วนของการเรียนรู้
 • กิจกรรมที่จะช่วยในการเรียนรู้โดยเฉพาะ
 • การบ้านเพิ่มเติมสำหรับฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน

แต่ละหลักสูตรหรือระดับประกอบด้วย 90 ชั่วโมงเรียน โดยต้องสมัครอย่างน้อย 30 ชั่วโมง ทุกหลักสูตรสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอบ TOEFL

สิ่งที่ต้องการมีอะไรบ้าง

 • คะแนนสอบวัดระดับที่ได้ระดับกลางขั้นต้นเป็นอย่างน้อย

 

สิ่งที่ฉันจะได้รับจากคอร์สนี้คืออะไร

 • เพิ่มทักษะการพูดและการเขียนในการทำข้อสอบ TOEFL
 • คุ้นเคยกับโครงสร้างข้อสอบและรู้จักวางแผนเวลาระหว่างการทำข้อสอบ
 • ทิป เทคนิค และกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ
 • การพัฒนาความลื่นไหลและความรู้ด้านคำศัพท์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่กำลังวางแผนสอบ TOEFL

หนังสือ

 

ระดับ

พาร์ท 1

ผลลัพธ์

1

1

Building support skills

 

กลยุทธ์ของผู้เรียน: LS1-ค้นหาความสามารถของตัวเอง; LS2-วิเคราะห์ความสามารถของตัวเอง; LS3-วิเคราะห์ตัวเองในฐานะครู; LS4-สร้างภาพกระบวนการเรียนรู้ของคุณ

 

จดโน้ต, ถอดความ, และสรุป: NPS1-คิดเกี่ยวกับวิธีการจดโน้ต; NPS2-การใช้ตัวย่อ; NPS3-การย่อประโยค

 

คำศัพท์: V1-ค้นหาคำเพื่อเรียนรู้; V2-เรียนคำใหม่; V3-เพิ่มรายละเอียด

 

การออกเสียง: P1-ค้นหาความยาก; P2-วิเคราะห์ความยาก

 

ไวยากรณ์: ประเมินทักษะของคุณ: G1-คิดเกี่ยวกับความรู้ไวยากรณ์ของคุณ; G2-วิเคราะห์ความยากของไวยากรณ์

 

ทบทวนไวยากรณ์: ประเภทของคำ: G7-เช็กประเภทของคำ; อนุประโยคและโครงสร้างประโยค: G8-หาประโยคที่สมบูรณ์; G9-หาประโยคความรวม; นาม, คุณศัพท์ และวิเศษณานุประโยค: G10-วิเคราะห์ประโยคความซ้อนกับนามานุประโยค; G11-วิเคราะห์ประโยคความซ้อนกับคุณานุประโยค

2

Building support skills

 

กลยุทธ์ของผู้เรียน: LS5-จำสไตล์การเรียนของตัวเอง; LS6-ค้นหาปัญหาในวิธีการเรียนของตัวเอง; LS7-จัดการแรงจูงใจ

 

คำศัพท์: V4-เพิ่มคำที่เกี่ยวข้อง; V5-เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ Prefix และรากศัพท์; V6-คิดเกี่ยวกับคำที่มีความหมายเดียวกัน

 

การออกเสียง: P3-วิเคราะห์โครงสร้างของคำพูด; P4-บอกโครงสร้างของคำพูด

 

 

ไวยากรณ์: ประเมินทักษะของคุณ: G3-ประเมินความรู้ไวยากรณ์ของคุณ; G4-วิเคราะห์ปัญหา

 

ทบทวนไวยากรณ์: นาม, คุณศัพท์ และวิเศษณานุประโยค: G12-หาวลีคุณศัพท์; G13-วิเคราะห์ประโยคความซ้อนกับวิเศษณานุประโยค; G14-หาวลีวิเศษณ์; คำกริยาและ Verbals: G15-เช็กกาลของประโยค; G16-เช็กความสอดคล้องของประธานและกริยา; G17-เลือกรูปแบบของคำกริยา; การอ้างอิง: G18-เข้าใจการอ้างอิง; ความสอดคล้องของโครงสร้าง: G19-เช็กความสอดคล้องของโครงสร้าง

3

Building support skills

 

กลยุทธ์ของผู้เรียน: LS8-สร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้; LS9-ประเมินทักษะของคุณ; LS10-ตั้งเป้าหมาย

 

จดโน้ต, ถอดความ, และสรุป: NPS7-ถอดความคำพูดและเขียน; NPS8-สรุปคำพูดและเขียน

คำศัพท์: V7-คิดเกี่ยวกับความหมายที่หลากหลาย; V8-คิดเกี่ยวกับการจัดการคำศัพท์

 

การออกเสียง: P5-เลียนแบบรูปแบบการพูด; P6-ฟังสำเนียง

 

ไวยากรณ์: ประเมินทักษะของคุณ: G5-ระบุทรัพยากรของคุณ

 

ทบทวนไวยากรณ์: เชื่อมไอเดีย: G20-เลือกคำเชื่อม; นาม: G21-เช็กรูปแบบคำนาม; คำนำหน้านาม: G22-เช็กวิธีการใช้คำนำหน้านาม

4

Building support skills

 

กลยุทธ์ของผู้เรียน: LS11-ทบทวนเป้าหมายของคุณ; LS12-วางแผนตารางเรียนของคุณ; LS13-ติดตามความก้าวหน้า

 

จดโน้ต, ถอดความ, และสรุป: NPS9-ระบุทรัพยากรของคุณ; NPS10-วางแผนกลยุทธ์การเรียน

 

คำศัพท์: V9-ระบุทรัพยากรของคุณ; V10-วางแผนกลยุทธ์การเรียน

 

การออกเสียง: P7-ระบุทรัพยากรของคุณ; P8-วางแผนกลยุทธ์การเรียน

 

ไวยากรณ์: ประเมินทักษะของคุณ: G6-วางแผนกลยุทธ์การเรียน

 

ทบทวนไวยากรณ์: การลำดับคำ: G23-การกลับประโยค; การเปรียบเทียบ: G24-เช็กการเปรียบเทียบขั้นกว่า; บุพบทวลี: G25-หาวลีที่ถูกต้อง

Part 2

 

1

Building Skills

การอ่าน: เข้าใจความหมายจากบริบท: R1-เข้าใจบริบทคำ; R2-เลือกคำ synonym ที่ดีที่สุด; R3-เข้าใจความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อ

 

การฟัง: เข้าใจธรรมชาติของการพูด: L1-เขียนสิ่งที่ผู้พูดหมายถึง; L2-ตอบคำถามเกี่ยวกับเนื้อหา; L3-ระบุความหมายของวลีที่เติมเข้ามาหรือตัดออกไป

 

การพูด: การออกเสียง: S1-โฟกัสเสียงของแต่ละตัวอักษร; S2-โฟกัสตัวอักษรที่ออกเสียงพร้อมกัน; S3-โฟกัสรูปแบบการเน้นคำ; S4-โฟกัสคำเชื่อม; S5-โฟกัสการออกเสียงสูงต่ำ; S6-รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

 

 

การเขียน: ความสอดคล้องกัน: W1-เชื่อมไอเดียโดยใช้สำนวน; W2-ระบุคำและวลี; W3-เชื่อมไอเดียโดยใช้โครงสร้างที่สอดคล้องกัน; W4-เพิ่มความสอดคล้อง; เขียนให้กระชับ: W5-ทำประโยคให้กระชับ; W6-เขียนย่อหน้าให้กระชับ

2

Building Skills

การอ่าน: เข้าใจการเชื่อมไอเดีย: R4-หาข้ออ้างอิงในประโยค; R5-หาข้ออ้างอิงในบทความ; R6-หาข้ออ้างอิงที่หลากหลายในบทความ

 

การฟัง: เข้าใจการเชื่อม: L4-หาข้ออ้างอิง; L5-หาข้ออ้างอิงในบทสนทนา; L6-หาข้ออ้างอิงในเลคเชอร์

 

การพูด: ระบุคำและวลี; S9-เชื่อมไอเดียโดยใช้โครงสร้างที่สอดคล้อง; S10-เชื่อมไอเดียโดยย้ำคีย์เวิร์ด; S11-เชื่อมไอเดียโดยใช้สรรพนาม: S12-หาความไม่สอดคล้องกัน

 

การเขียน: เตรียมเขียน: W7-หาหัวข้อ; W8-สร้างแผนผังความคิด; W9-เช็กไอเดียในแผนผังความคิดของคุณ; คำนำ: W10-เขียนประโยคเกริ่นนำ; W11-จำกัดหัวข้อให้แคบลง; W12-เขียนหัวข้อของบทความ

3

Building Skills

การอ่าน: เข้าใจการเชื่อมไอเดีย: R7-เข้าใจการเชื่อมและคำเชื่อม; R8-การแทรกประโยค; เข้าใจรายละเอียดและถอดความ: R9-ค้นหาข้อเท็จจริง

 

การฟัง: เข้าใจการเชื่อม: L7-ตามสัญลักษณ์ต่างๆ; L8-ใช้สัญลักษณ์เพื่อทำความเข้าใจบทสนทนาและเลคเชอร์; หาหัวข้อ: L9-คาดเดาหัวข้อ

 

การพูด: S13-ฝึกความสอดคล้อง; ทำ Task เกี่ยวกับความชอบส่วนตัว: S14-เลือกหัวข้อสำหรับ Task ที่เกี่ยวกับความชอบส่วนตัว; S15-พูดเกี่ยวกับ Task ที่คุณต้องทำอีกครั้งและเลือก; S16-เรียงลำดับไอเดียสำหรับประสบการณ์ส่วนตัว; S17-เขียนสรุป; S18-รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

 

การเขียน: W13-พัฒนาย่อหน้าเกริ่นนำ; W14-เขียนย่อหน้าเกริ่นนำ; จัดการและเขียนย่อหน้าที่พัฒนาแล้ว; W15-เขียนหัวข้อสำหรับย่อหน้าที่พัฒนาแล้วของคุณ; W16-เช็กหัวข้อสำหรับย่อหน้าที่พัฒนาแล้วของคุณ; W17-เขียนไอเดียสนับสนุน; W18-ฝึกเพิ่มรายละเอียด

4

Building Skills

การอ่าน: เข้าใจรายละเอียดและถอดความ: R10-เข้าใจข้อยกเว้น; R11-ระบุว่าประโยคนั้นเหมือนหรือต่างกัน; R12-หาข้อมูลที่ถูกย้ำอีกครั้ง

 

การฟัง: หาหัวข้อ: L10-หาหัวข้อจากประโยคแรก; L11-ระบุว่าหัวข้อได้ถูกบอกในประโยคแรกหรือไม่; L12-หาความเปลี่ยนแปลงในหัวข้อหัว

 

การพูด: วิเคราะห์คำตอบของคุณ: S19-วิเคราะห์และให้คะแนนการตอบของคุณ; ทำ Task เกี่ยวกับสิ่งที่เลือกเอง: S20-เลือกด้วยตัวเอง; S21-พูดเกี่ยวกับ Task อีกครั้งและบอกมุมมองของคุณ; S22-เรียงลำดับไอเดียสำหรับสิ่งที่เลือกเอง; S23-สรุปเป็นประโยค; S24-รวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

 

การเขียน: W19-เพิ่มรายละเอียดในย่อหน้า; W20-ฝึกเพิ่มรายละเอียดในย่อหน้าเพิ่มเติม; W21-เพิ่มรายละเอียดในย่อหน้าที่พัฒนาแล้วของคุณ; W22-ทำย่อหน้าที่พัฒนาแล้วของคุณให้สมบูรณ์; W23-เขียนย่อหน้าที่พัฒนาแล้ว

 

3

Part 3

1

Building Skills

การอ่าน: เข้าใจรายละเอียดและถอดความ: R13-เลือกประโยคที่ย้ำจุดสำคัญของประโยคก่อนหน้า; R14-เลือกประโยคที่ย้ำจุดสำคัญในย่อหน้า; หาข้อสรุปและเขียนสรุป: R15-ระบุข้อสรุป

 

การฟัง: รายละเอียด: L13-เข้าใจประโยคที่เน้นย้ำ; L14-หาสองคำตอบ; L15-หาข้อเท็จจริงทั้งหมด

การพูด: S25-วิเคราะห์และให้คะแนนคำตอบของตัวเอง; Task พูดอิสระ: S26-ฝึกตอบ Task พูดอิสระ; Task สถานการณ์ในวิทยาเขต: S27-ระบุจุดสำคัญในบทความ; S28-ระบุจุดสำคัญในบทสนทนา; S29-วิเคราะห์ Task ที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา; S30-วางแผนการพูด

 

การเขียน: สรุป: W24-ย้ำใจความหลักของบทความ; W25-ย้ำหัวข้อของย่อหน้าที่พัฒนาแล้ว; W26-เขียนย่อหน้าสรุป; W27-พัฒนาย่อหน้าสรุป; W28-ฝึกขั้นตอนการเขียนเรียงความ

2

Building Skills

การอ่าน: ทำการอนุมานและหาข้อสรุป: R16-หาแหล่งข้อมูลเพื่ออนุมานข้อมูล; R17-เช็กว่าการอนุมานถูกต้องหรือเปล่า; R18-หาการอนุมานในย่อหน้า

 

การฟัง: รายละเอียด: L16-จำข้อมูล; L17-จัดการข้อมูล; ทำการอนุมานและหาข้อสรุป: L18-เข้าใจการอนุมาน

 

การพูด: S31-อัดเสียงพูดของคุณ; Task วิชาการ: S32-หาจุดสำคัญในบทความ; S33-หาจุดสำคัญในเลคเชอร์; S34-วิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลคเชอร์; S35-วางแผนการพูด; S36-อัดเสียงพูดของคุณ

 

การเขียน: วิเคราะห์เรียงความ: W29-วิเคราะห์เรียงความ; W30-ให้คะแนนเรียงความ; W31-ให้คะแนนเรียงความของตัวเอง; Task เขียนเรียงความอิสระ: W32-เขียนเรียงความ; ถอดความและสรุป: W33-ถอดความประโยค; W34-เช็กการถอดความ

3

Building Skills

การอ่าน: ทำการอนุมานและหาข้อสรุป: R19-ทำการอนุมาน; R20-หาข้อสรุป; R21-รีวิวการอนุมาน

 

การฟัง: ทำการอนุมานและหาข้อสรุป: L19-หาข้อสรุป; L20-เหตุผลของการอนุมาน; L21-หาทัศนคติ

 

การพูด: วิเคราะห์การตอบของคุณ: S37-วิเคราะห์และให้คะแนนการตอบของคุณ; ผสมผสานการอ่าน การฟัง การพูดเข้าด้วยกัน: S38-Task ผสมผสานการอ่าน การฟัง การพูดเข้าด้วยกัน; Task สถานการณ์ในมหาวิทยาลัย: S39-หาจุดสำคัญในการสนทนา; S40-วิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสนทนา; S41-วางแผนการพูดของคุณ; S42-อัดเสียงพูดของคุณ

 

การอ่าน: W35-เขียนสรุปสิ่งที่ได้ฟัง; W36-เขียนแก้ไขและสรุปสิ่งที่ได้ฟังอีกครั้ง; บทความแบบผสม: W37-ถอดความใจความหลักในบทความ; W38-เชื่อมไอเดียในบทความที่อ่านและฟัง

 

4

Building Skills

การอ่าน: การสรุปและชาร์ท: R22-เข้าใจข้อสรุป; R23-หาไอเดียที่เป็นข้อสรุป; R24-จัดการข้อมูลให้ออกมาเป็นชาร์ท

 

การฟัง: ทำการอนุมานและหาข้อสรุป: L22-หาจุดมุ่งหมายของผู้พูด; L23-หาความหมายของผู้พูด

 

การพูด-Task วิชาการ: S43-หาจุดสำคัญในเลคเชอร์; S44-วิเคราะห์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเลคเชอร์; S45-วางแผนการพูดของคุณ; S46-อัดเสียงพูดของคุณ; วิเคราะห์การตอบของคุณ: S47-วิเคราะห์และให้คะแนนการตอบของคุณ; Task ผสมผสานการฟังและการพูดเข้าด้วยกัน: S48-Task การตอบโดยผสมผสานการฟังและการพูดเข้าด้วยกัน

 

การเขียน: วิเคราะห์การตอบ: W41-วิเคราะห์การตอบ; W42-ให้คะแนนการตอบ; W43-ให้คะแนนการตอบของตัวเอง; Task การเขียนแบบผสมผสาน: W44-ฝึกเขียนตอบแบบผสมผสาน

2 STUDENTS ENROLLED

  Pro Connect

  Connect to the world with our comprehensive language courses covering all four skills – speaking, listening, reading and writing. Our students come from all over the world, so you can learn different cultures and make new friends. Pro Connect courses (with the exception of German) also enable you to obtain an optional Education Visa, either for six months or one year. Free trial lesson available!

  Pro Language ©2019. All right reserved.

  X