Proconnect

ProConnect German

ارتباط خود را در چهار مهارت خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و شنیدن زبان انگلیسی تقویت کنید. دوره پروکانکت آلمانی به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. ما همچنین سطح دانش شما را در زمینه گرامر و لغت زیاد می کنیم.

دوره محدودخصوصی

ProConnect Japanese

ارتباط خود را در چهار مهارت خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و شنیدن زبان ژاپنی تقویت کنید. دوره پروکانکت ژاپنی به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. دوره پروکانکت ژاپنی به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. ما همچنین سطح دانش شما را در زمینه گرامر و لغت زیاد می کنیم.

دوره محدودخصوصی

Pro-Connect Chinese

ارتباط خود را در چهار مهارت خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و شنیدن زبان چینی تقویت کنید. دوره پروکانکت چینی به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. در این دوره زبان عمومی چینی ماندرین استفاده می شود که توام با فعالیت های کلاسی برای تقویت تلفظ و مکالمه می باشد.

دوره محدودخصوصی

ProConnect English

ارتباط خود را در چهار مهارت خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و شنیدن زبان انگلیسی تقویت کنید. دوره پروکانکت انگلیسی به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. ما همچنین سطح دانش شما را در زمینه گرامر و لغت زیاد می کنیم.

دوره محدودخصوصی

Pro-connect Thai

ارتباط خود را در چهار مهارت خواندن ، نوشتن ، صحبت کردن و شنیدن زبان تایلندی تقویت کنید. دوره پروکانکت تای به طور همزمان بر همه این مهارت ها تمرکز می کند. به واسطه این دوره آموزشی شما می توانید به سرعت از زبان تایلندی استفاده کنید حتی قبل از اینکه با سیستم الفبا و نوشتار آشنا بشید.

دوره محدودخصوصی

Pro Language ©2019. All right reserved.

X