อาเซียน 2015 จริงหรือแรงงานไทยมีคุณภาพสุด

หลายครั้งที่คนไทยเข้าใจว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน แรงงานไทยเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ โดยพิจารณาจากการลงทุนจากต่างชาติ แต่เมื่อพิจารณาให้ดีจะพบว่าแรงงานเหล่านั้นเป็นแรงงานระดับผู้ใช้แรงงาน ส่วนแรงงานที่มีฝีมือของไทยเป็นอย่างไร คำถามนี้เราเองพอจะมองหาคำตอบได้ว่า แรงงานไทยมีฝีมือแต่มีจุดด้อยเรื่องการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ดังได้มีการวิจัยเกี่ยวกับความพึงประสงค์ของตลาดแรงงานที่มีต่อแรงงานไทย ซึ่งก็อาจจะนำไปเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพที่ควรมีของแรงงานไทยในอนาคตสุภาภรณ์ โกสีย์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวไว้ถึงปัญหาในงานวิจัยเรื่อง บัณฑิตที่พึงประสงค์ ปัญหาอันดับแรกคือ ปัญหาเกี่ยวกับความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในส่วนของภาษาไทย พบว่าการสื่อข้อความทางการเขียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ ส่วนภาษาอังกฤษพบว่า การพูดเพื่อสื่อข้อความอยู่ในระดับอ่อน บัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมีไม่มากนัก

October 9, 2020

Pro Language ©2019. All right reserved.

X